Visie

BELEGGEN

ONTWIKKELEN

CORPORATIES

Huren heeft de toekomst. Voor buitenlandse beleggers, particulieren en fondsenbouwers. Ondanks lage aanvangsrendementen maakt een laag risicoprofiel woning-beleggingen weer interessant.

3B VASTGOED maakt de verbinding tussen vraag en aanbod.

In de volkshuisvesting zorgt de Herzienings Wet voor een nieuwe inrichting van de financieringsfunctie binnen corporaties. Doelstellingen en taken van de corporaties worden sterker dan voorheen getoetst aan een financieel kader. Financiële continuïteit aan de ene kant en hechte samenwerking met commissarissen en toezichthouders aan de andere kant zal de cultuur en het handelen van corporaties de komende jaren ingrijpend veranderen.

 

Door persoonlijke vaardigheden en ervaring in projectontwikkeling door kennis van volkshuisvesting en de vastgoedmarkt beschikt 3B VASTGOED over

de kwaliteiten en noodzakelijke ervaring om de woningbouwopgave van U te realiseren.

Het DAEB kompas: een heldere woonvisie

DAEB en NIET-DAEB proof. 

Bij proportionele vermogenssplitsing heeft Niet-DAEB deel voor de gemiddelde corporatie een goed verdienmodel. Een commerciele herfinanciering vindt plaats binnen een nog vast te stellen termijn. De onderliggende kasstromen zijn van belang bij een commerciele herfinanciering. Samen met 3B Vastgoed kunt u pro actief uw risicoanalyse maken in samenhang met uw toekomstig rendement

Het laten slagen van gebiedsontwikkeling hangt af van veel betrokkenen en belanghebbenden. De communicatie met en tussen partijen is bepalend voor het resultaat. Het voeren en goed leiden van bijvoorbeeld een open planproces zal bijdragen aan het welslagen van een kansrijke ontwikkeling.

De beste manier om tegenstrijdige belangen af te wegen gaat in onze visie via ontwikkelingsplanologie. Daarbij staat niet centraal wat volgens een bestemmingsplan mag of niet mag, maar hoe samen met de markt een proces op gang wordt gebracht dat gericht is op de feitelijke ontwikkeling van een gebied.

 

Informatie en data is de NEXT Value.

Copyright 2019 © All Rights Reserved