Transformatie

Oplossing voor Leegstand / PPS

Beleggers in een gebied kunnen door het oprichten van een gebiedsontwikkelingsfonds sturen op een duurzame waarde op langere termijn.  Onderlinge samenhang, kwaliteit van infrastructuur en openbare ruimte en integraal gebiedsbeheer levert de gewenste gebiedskwaliteit.

Op hoofdlijnen is het concept als volgt: alle betrokken partijen brengen hun huidige eigendommen onder in een aparte juridische entiteit en krijgen daarvoor een deel van het eigendom/product van deze entiteit. Dit is een deel dat niet meer is te herleiden naar een fysiek object in het gebied. Deze entiteit, het herontwikkelbedrijf krijgt vervolgens de opdracht om het huidige gebied met zijn objecten te transformeren naar een aantrekkelijke en duurzame nieuwe locatie. Het aandeel in het herontwikkelingsbedrijf  kan ook worden vervreemd zonder dat de plannen voor herontwikkeling hoeven te worden bijgesteld.

Gebiedsgerichte aanpak leegstand


Voor een dergelijk complexe gebiedsherstructurering is een onafhankelijke regie nodig.

3B Vastgoed heeft expertise en ervaring in het waardegericht transformeren van dergelijke gebieden en maakt marktwaarde verkenning/taxaties conform RICS richtlijnen.

Niet alleen onafhankelijkheid en inhoudelijkheid is belangrijk maar vooral het vertrouwen krijgen van alle partijen is een asset van 3B Vastgoed.

Het OMGEVINGSPLAN zal vanaf 2022 meer taken van het Rijk naar regio's overhevelen. Hierdoor zullen gemeenten zich inhoudelijk met ruimtelijke ordening bezig houden, dus dat is meer dan het up to date houden van bestemmingsplannen. Er komt steeds meer ervaring via experimenten met dit instrumentarium voor ontwikkelingsplanologie wat uiteindelijk de manier wordt om met verschillende maatschappelijke actoren/investeerders over de inrichting tot overeenstemming te komen.


Klik hier voor de kostenverhaal scan voor uw omgevingsvergunning 2021-2022
                                             (Staatscourant 1 juli 2021)


De rol van de provincie kan er een zijn van een soort stille vennoot. Kernpunt van ontwikkelingsplanologie is dat de overheid zich niet alleen bindt aan het door partijen (oa. ontwikkelaars/beleggers - en corporaties) aangeleverde plan maar ook aan de uitvoering daarvan. 

Doordat PPS vaak partijen dwingt tot langdurige relaties is ook de consistentie in (overheids)- beleid van groot belang voor een succesvolle samenwerking. Een politieke wisseling van de wacht maakt dit niet altijd mogelijk. De consequentie van eventueel opbreken van de samenwerking en de kosten die hieruit voortvloeien moeten wel worden genomen. Meer doen voor hetzelfde geld of hetzelfde doen voor minder geld. Door slim combineren van functies, door uitgekiende fasering, door tempo maken, door medewerking te regisseren in plaats van tegenwerking: dat is PPS. 

De Universiteit van Twente heeft onderzoek gedaan naaar 24 PPS-processen. Op basis van dit onderzoek concludeerde de Universiteit dat veel PPS-processen spaak lopen door een gebrekkige kennis van de belangen en posities van de betrokken partijen. Ook verschillen in besluitvormingsprocessen en -structuren van de partners en onbekendheid daarmee leidden vaak tot problemen in de samenwerking. Een belangrijke vraag bijvoorbeeld is wat de partijen met de samenwerking willen bereiken en op welke wijze die samenwerking vorm moet krijgen. Ook over het gewenste ambitieniveau moet in een vroeg stadium overeenstemming worden bereikt. De noodzakelijke organisatievorm en ondernemingsplan volgt uit de gemeenschappelijke doelstelling. "Structure follows Strategy". De rol van gemeente van subsidieverstrekker kan veranderen in de rol van risicodragend investeerder.